Festival: Pythia in Delphi (Phokis)

Record ID:11
Festival Name:Pythia
Festival Place: Delphi (Phokis)
List of Participants:
([athlete]) son of Pythonikos from Thebes (Boiotia)
Marcus Aurelius Glykonianos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Charmos from Philadelphia (Lydia)
Pergamos son of Pergamos
([athlete])
Menandros son of Serapion from Myra (Lycia)
([athlete])
Onetor from Athens (Attica)
([athlete])
([athlete])
[---]os Thessalo[.]
Athenion son of Menippos from Stratonikeia (Caria)
Aristomenos (Chai[-]inos) from Samos (Samos)
([athlete]) from Miletos (Ionia)
Zoïlos son of Zoïlos from Neapolis (Italy)
([runner]) from Orchomenos (Boiotia)
([athlete])
Eumelos from Elis (Elis)
Aurelius Sarapammon (Didymos) from Oxyrhynchos (Egypt)
([athlete])
Marcus Aurelius Toalis
Marcus Aurelius Silbanos from Hermopolis Magna (Egypt)
Septimius Aurelius Serapion from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Agathopous from Aigina (Achaia)
([wrestler])
([athlete])
Gaius Iulius son of Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Herakleides from Theadelphia (Egypt)
Pammenes
Sosikles from Koroneia (Boeotia)
Melagkomas son of Melagkomas from (Caria)
Sextos son of [---]uatos from Damascus (Syria)
[---]obios from Delos? (Delos)
Olympis Mestos son of Olympis from Tauromenion (Sicily)
Damonax son of Kleukrates from Rhodes (Rhodes)
Aristokrates son of A[---] from Opous (Aetolia)
Kydn[os] son of [-]imo[-] from Rhodes (Rhodes)
Athenopolis son of Pythotimos from Priene (Ionia)
Thrasykles son of Praxis from Delphi (Phokis)
Paianios son of Damatrios from Elis (Elis)
Paianios son of Damatrios from Elis (Elis)
Pythion son of Kleuphranes from Rhodes (Rhodes)
Satyros son of Eumenes from Samos (Samos)
([equestrian athlete])
([athlete]) from Messene (Messenia)
([athlete]) from Messene (Messenia)
Kleoxenos from Alexandria (Egypt)
[.]eon son of He[--]nos from Alope (Thessaly)
Komon son of Akestoros from Rhodes (Rhodes)
([athlete]) from Argos? (Argeia)
Leon son of Leonidas from Messene (Messenia)
Pylades from Megalopolis (Arkadia)
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
[---]os from (Boeotia)
Paianios son of Damatrios from Elis (Elis)
Boulakles son of Boulakrines from Phoinix? (Caria)
Pythodoros son of Pythodoros from Klazomenai (Ionia)
(Sons of Deinagoras) son of Deinagoras from Astypaleia
Ptolemaios from (Macedonia)
Telemachos son of Telemachos from Elis (Elis)
[---]es son of Pytheos from Kyzikos (Mysia)
[---]es son of Pytheos from Kyzikos (Mysia)
Philostratos son of Phokionos from Kyzikos (Mysia)
Koryeidas from Thebes (Boiotia)
Timon from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Lykormas from Larisa (Thessaly)
Iolaidas from Thebes (Boiotia)
Kleainetos son of Epikratos from Argos (Argeia)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
([athlete])
K[--] son of Mn[--] from Tarentum (Italy)
([athlete]) from Crete? (Crete)
Theopompos son of Melesidemos from Thasos (Thasos)
Trochilos from Pharsalos (Thessaly)
Arybbas son of Alketas from (Epirus)
Germanos son of Germanos from Laodikeia
Xarbias son of Ketisippos from Athens (Attica)
Orphodas from Thebes (Boiotia)
((athlete))
Exekestides from Phokaia (Aiolis)
Eupolemos from Elis (Elis)
Eupolemos from Elis (Elis)
Thion son of [Spo]ndolas from Messene (Messenia)
Archias son of Eukleos from Hybla (Sicily)
[M]ykon son of Taureas from Samos? (Samos)
Aristonous
Aristonous
Aristonous
Aristonous
Aristonous
Aristonous
Kallias son of Hipponikos from Athens (Attica)
Chrysogonos
Archelaos son of Perdikkas from (Macedonia)
Amertas from Elis (Elis)
Exakestidas
Dexitheos
Bouthos from Athens? (Attica)
Tismenes from Thespiai (Boiotia)
Pythodelos son of Pythodoros from Athens (Attica)
Pythodelos son of Pythodoros from Athens (Attica)
Aristomenes son of Xenarchos from Aigina (Achaia)
Leontiskos from Messana (Sicily)
Arkesilaos son of Battos from Kyrene (Kyrenaika)
Timagoras from Chalkis (Euboia)
Thrasidaios son of Pythonikos from Thebes (Boiotia)
Kasmylos son of Euagoros from Rhodes (Rhodes)
Telesikrates Karneada from Kyrene (Kyrenaika)
Theaios Oulia from Argos (Argeia)
Alexidamos son of Phaiskos from Metapontum (Italy)
Ephotion from Mainalos (Arkadia)
Hieron son of Deinomenos from Syracuse (Sicily)
Hieron son of Deinomenos from Syracuse (Sicily)
Hieron son of Deinomenos from Syracuse (Sicily)
Megakles son of Hippokrates from Athens (Attica)
Midas from Akragas (Sicily)
Midas from Akragas (Sicily)
Theagenes son of Timoksenos from Thasos (Thasos)
Theagenes son of Timoksenos from Thasos (Thasos)
Theagenes son of Timoksenos from Thasos (Thasos)
Timainetos from Phleious (Kleonaia)
Hippokleas son of Phrikios from Pelinna (Thessaly)
Agelaos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Thessalos son of Ptoiodoros from Corinth (Corinthia)
Thessalos son of Ptoiodoros from Corinth (Corinthia)
Phrikias from Pelinna (Thessaly)
Phayllos from Kroton (Italy)
Phayllos from Kroton (Italy)
Phayllos from Kroton (Italy)
Timasitheos from Delphi (Phokis)
Timasitheos from Delphi (Phokis)
Timasitheos from Delphi (Phokis)
Sons of Aiatos (family) from (Thessaly)
Agesilas from Lousoi (Arkadia)
Agelaos from Tegea (Arkadia)
Kallias son of Phainippos from Athens (Attica)
Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)
Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)
Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)
Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)
Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)
Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)
Kleisthenes son of Aristonymos from Sikyon (Sykionia)
Aichmeas from Parapotamioi (Phokis)
Sakadas from Argos (Argeia)
Sakadas from Argos (Argeia)
Sakadas from Argos (Argeia)
Melampous from Kephallenia (Kephallenia)
Echembrotos from (Arkadia)
Kallias from Aigina (Achaia)
Marcus Popillius Sotys from Perge (Pamphylia)
Marcus Turranius Hermonikes from Puteoli (Italy)
Lucius Sertorius from Daldis (Lydia)
Lucius Septimius Aurelianus from Nikomedeia (Bithynia)
Quintus Samiarius Cheilon from Iasos (Caria)
Menandros from Myra (Lycia)
Gaius Iulius Eudaimon from Tarsos (Cilicia)
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
[...] Iulianus son of Nikias from Smyrna (Ionia)
Demetrios son of Demetrios from Salamis (Cyprus)
Demaratos from Ephesos (Ionia)
Dadouchos Krat[...
Tiberius Claudius Epigonos from Aphrodisias (Caria)
Marcus Aurelius [...]os son of Timokleos from Aphrodisias (Caria)
Aurelius Apollinarius from Thyateira (Lydia)
Aurelius Agrippa from Caesarea
Aurelius Achilleus from Ephesos (Ionia)
Aristippos son of Poimandros from (Messenia)
Gaius Antonius Septimius Poplios from Pergamon (Mysia)
Anthemion from Stratonikeia (Caria)
Anthemion from Stratonikeia (Caria)
[M]ne[si]nos Antigenides from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
...iax... from Pergamon (Mysia)
([athlete]) from Corinth? (Corinthia)
([athlete]) from Athens? (Attica)
([athlete]) from Athens (Attica)
([athlete]) from Athens? (Attica)
([athlete]) from Athens? (Attica)
([athlete])
([athlete])
([athlete])
([athlete])
([athlete])
Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)
Marcus Aurelius Hierokles from Nysa (Caria)
Marcus Antonius Artemidoros
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Pythokles son of Aristarchos from Hermione (Hermionia)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)
Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)
Ariston from Kos? (Kos)
Tiberius Claudius Nero Caesar son of Gnaius Domitius Ahenobarbus from Rome (Italy)
Tiberius Claudius Nero Caesar son of Gnaius Domitius Ahenobarbus from Rome (Italy)
Tiberius Scandilianus Zosimos from Gortyn (Crete)
Tiberius Scandilianus Zosimos from Gortyn (Crete)
Aurelius Ancharenos Phaidros son of Phaidros? from Ephesos (Ionia)
K[..]ktabenos son of Proklos from Ephesos (Ionia)
K[..]ktabenos son of Proklos from Ephesos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
([isthmionikes])
([isthmionikes])
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Gaius Ilius Aurelius Protogenes from Anemurium (Cilicia)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Tiberius Claudius Kallimorphos son of Tiberius Claudius Agathangelos from Aphrodisias (Caria)
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Piseas from Aphrodisias (Caria)
Kandidianos from Aphrodisias (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Aurelius Serapion from Ephesos (Ionia)
Gaius Perelius Aurelius Alexandros from Thyateira (Lydia)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Aristodamos son of Thrasis from Elis (Elis)
Aristodamos son of Thrasis from Elis (Elis)
Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)
Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)
Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)
Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Marcus Aurelius Kleanor son of Kleanor from Sparta (Lakonia)
(Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Septi]mius Au[r]elius S[.......] from Alexandria (Egypt)
Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius...) from Miletos (Ionia)
Claudius Apollonius from Smyrna (Ionia)
Tiberius Julius Septimius Julianus from Smyrna (Ionia)
Menekrates son of Assyrios from Sillyon (Pamphylia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Bentidios Sota
Claudius Rufus Peisaios (Apollonius) son of Claudius Apollonius Smyrnaios from Smyrna (Ionia)
Marcus Aurelius Chrysippos from Alexandria?
Lucius Silikios Firmos Mandrogenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Titus Antonius Eutychianos from Pessinous (Galatia)
[Mar(kos) Au]relius [--]menos from Kos (Kos)
Marcus Aurelius Philosebastos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Alexandros from Kos (Kos)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Nikokles son of Aristokles from Taras? (Italy)
Nikokles son of Aristokles from Taras? (Italy)
Nikokles son of Aristokles from Taras? (Italy)
Nikokles son of Aristokles from Taras? (Italy)
Nikokles son of Aristokles from Taras? (Italy)
Nikokles son of Aristokles from Taras? (Italy)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Marcus Aurelius Demetrios from Hermopolis Magna (Egypt)
Titus Aelius Aurelius Metrodoros from Philadelphia (Lydia)
[...] Ulpius from Telmessos (Lycia)
([wrestler])
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
Publius Aelius from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Apollonios
Marcus Antonius Lollianus from Ephesos? (Ionia)
Marcus Ulpius Domesticus from Ephesos (Ionia)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Tryphosa daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
Tryphosa daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
Heras from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Xenothemis son of Kleostratos from Miletos (Ionia)
Agesarchos son of Haimostratos from Tritaia (Achaia)
from Rhodes? (Rhodes)
from (Achaia)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)
Isidoros from Alexandria?
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
Pagkles son of Pagkles from Tenos? (Tenos)
Tiberius Claudius Nikanor from Seleukeia Pieria (Syria)
Marcus Ulpius Sokrates from Sparta? (Lakonia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Serapo[doros] from Melos? (Melos)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Quintus Marcius Titianos from Athens (Attica)
Quintus Marcius Straton from Athens (Attica)
Athenaios from Athens (Attica)
Tiberius Claudius Hermas son of Ision from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
([kitharistes]) from Kos? (Kos)
Epitherses son of Metrodoros from Erythrai (Ionia)
D[...]gonos from Kephallenia (Kephallenia)
D[...]gonos from Kephallenia (Kephallenia)
Moschos from Kolophon (Ionia)
Kleoxenos from Alexandria?
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Titus Domitius Prometheus from (Attica)
Titus Domitius Prometheus from (Attica)
([wrestler]) from Rhodes? (Rhodes)
([wrestler]) from Rhodes? (Rhodes)
Philokrates (Sositimos) from Kamiros (Rhodes)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
([athlete])
([athlete])
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Archippos son of Kalliphanos from Mytilene (Lesbos)
([wrestler]) from (Phokis)
Herogeiton from Magnesia on the Meander (Ionia)
Archon son of Kleionos from Pella (Macedonia)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Kalliades
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
([fluteplayer])
([fluteplayer])
([fluteplayer])
([fluteplayer])
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Polykles (Polychalkos) from Sparta (Lakonia)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Xenarkes from Sparta (Lakonia)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Epharmostos from Opous (Aetolia)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)
Xenokrates from Akragas (Sicily)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Diophon son of Philo
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Alkmeonidai NN (family) from Athens (Attica)
Alkmeonidai NN (family) from Athens (Attica)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Titus Aelius Aurelius Menandros from Aphrodisias (Caria)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Aristides from Elis (Elis)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aneiketos son of Aneiketos the second from Mytilene (Lesbos)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Claudius Avidienus from Nikopolis (Epeiros)
Claudius Avidienus from Nikopolis (Epeiros)
Gaius Iulius Iulianus from Smyrna (Ionia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Rufus from (Egypt)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Alexandros (II) (Athenodoros) from Myra (Lycia)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)