Festival: Isthmia in Corinth (Corinthia)

Record ID:195
Festival Name:Isthmia
Festival Place: Corinth (Corinthia)
List of Participants:
Publius Aelius Heliodoros from Kalykadnos (Cilicia)
Tiberius Julius Septimius Julianus from Smyrna (Ionia)
Menekrates son of Assyrios from Sillyon (Pamphylia)
Bentidios Sota
Claudius Rufus Peisaios (Apollonius) son of Claudius Apollonius Smyrnaios from Smyrna (Ionia)
Marcus Aurelius Chrysippos from Alexandria?
Lucius Silikios Firmos Mandrogenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Titus Antonius Eutychianos from Pessinous (Galatia)
[Mar(kos) Au]relius [--]menos from Kos (Kos)
Marcus Aurelius Philosebastos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Alexandros from Kos (Kos)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Marcus Aurelius Demetrios from Hermopolis Magna (Egypt)
Titus Aelius Aurelius Metrodoros from Philadelphia (Lydia)
[...] Ulpius from Telmessos (Lycia)
([wrestler])
Publius Aelius from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Apollonios
Marcus Ulpius Domesticus from Ephesos (Ionia)
Isidoros from Alexandria?
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
Pagkles son of Pagkles from Tenos? (Tenos)
Tiberius Claudius Nikanor from Seleukeia Pieria (Syria)
Marcus Ulpius Sokrates from Sparta? (Lakonia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Serapo[doros] from Melos? (Melos)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Quintus Marcius Titianos from Athens (Attica)
Quintus Marcius Straton from Athens (Attica)
Athenaios from Athens (Attica)
Tiberius Claudius Hermas son of Ision from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
([kitharistes]) from Kos? (Kos)
Epitherses son of Metrodoros from Erythrai (Ionia)
Moschos from Kolophon (Ionia)
Kleoxenos from Alexandria?
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Antilochos son of Mnasilochos from Kamiros (Rhodes)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Titus Domitius Prometheus from (Attica)
([athlete])
([athlete])
Demetrios son of Demetrios from Salamis (Cyprus)
Demetrios son of Demetrios from Salamis (Cyprus)
Lucius Septimius Aurelius Marcianos from Nikomedeia (Bithynia)
Lucius Septimius Aurelius Marcianos from Nikomedeia (Bithynia)
([equestrian]) from Corinth (Corinthia)
[...]onou from Athens (Attica)
([fluteplayer])
([fluteplayer])
([fluteplayer])
([fluteplayer])
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
([isthmionikes])
([isthmionikes])
Marcus Aurelius Koros from Thyateira (Lydia)
Xenarkes from Sparta (Lakonia)
Diophanes son of Empedion from Athens (Attica)
Diophanes son of Empedion from Athens (Attica)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Thebaioi NN (family) (Κάδμου στρατός) from Thebes (Boiotia)
Thebaioi NN (family) (Κάδμου στρατός) from Thebes (Boiotia)
Thebaioi NN (family) (Κάδμου στρατός) from Thebes (Boiotia)
Thebaioi NN (family) (Κάδμου στρατός) from Thebes (Boiotia)
Thebaioi NN (family) (Κάδμου στρατός) from Thebes (Boiotia)
Thebaioi NN (family) (Κάδμου στρατός) from Thebes (Boiotia)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Alkmeonidai NN (family) from Athens (Attica)
Alkmeonidai NN (family) from Athens (Attica)
Alkmeonidai NN (family) from Athens (Attica)
Alkmeonidai NN (family) from Athens (Attica)
Alkmeonidai NN (family) from Athens (Attica)
Theandridai NN (family) from Aigina (Achaia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Titus Aelius Aurelius Menandros from Aphrodisias (Caria)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Antonius Lucius from Smyrna (Ionia)
Pu(blius) Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pu(blius) Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
Secundus from Ephesos? (Ionia)
([wrestler]) from Sparta? (Lakonia)
Gaius Aelius Themison son of Theodotos from Miletos (Ionia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
([athlete])
Tiberius Scandilianus Zosimos from Gortyn (Crete)
Tiberius Scandilianus Zosimos from Gortyn (Crete)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Titus Flavius Asclep[i... from Miletos? (Ionia)
Titus Flavius Asclep[i... from Miletos? (Ionia)
Alexandros son of Menodoros from Ephesos (Ionia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
([runner]) son of Pythodoros from Kos (Kos)
Rufus from (Egypt)
Tiberius Claudius Nero Caesar son of Gnaius Domitius Ahenobarbus from Rome (Italy)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)
Ariston from Kos? (Kos)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Hedea daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
Tryphosa daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
Heras from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Damostratos from Sinope (Pontus)
Damostratos from Sinope (Pontus)
Damostratos from Sinope (Pontus)
Damostratos from Sinope (Pontus)
Damostratos from Sinope (Pontus)
Damostratos from Sinope (Pontus)
([dolicheus]) from Kaisareia Tralleis (Caria)
Diogenes son of Diogenes from Samos? (Samos)
Lenaios son of Prytanis from Erythrai (Ionia)
Onasiteles daughter of Onasistratos from Cedrea? (Caria)
Onasiteles daughter of Onasistratos from Cedrea? (Caria)
from (Achaia)
from (Achaia)
from (Achaia)
from (Achaia)
from (Achaia)
son of Pythodoros from Kos? (Kos)
Diogenes son of Diogenes from Samos? (Samos)
Lenaios son of Prytanis from Erythrai (Ionia)
Heraklides son of Heraklides from Klaros? (Ionia)
Drakontomenes daughter of Hierokles from Halikarnassos (Caria)
son of [Myr?]silos from Miletos (Ionia)
Onasiteles daughter of Onasistratos from Cedrea? (Caria)