Festival: Isthmia in Isthmia (Corinthia)

Record ID:199
Festival Name:Isthmia
Festival Place: Isthmia (Corinthia)
List of Participants:
Kleoxenos from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)
Marcus Aurelius Hierokles from Nysa (Caria)
([unknown])
Timonaks son of Dardanos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Pythokles son of Aristarchos from Hermione (Hermionia)
Alkon son of Didymos? from Crete (Crete)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)
Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)
Nikophanes from Thespiai (Boiotia)
Aurelius Ancharenos Phaidros son of Phaidros? from Ephesos (Ionia)
K[..]ktabenos son of Proklos from Ephesos (Ionia)
K[..]ktabenos son of Proklos from Ephesos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Ilius Aurelius Protogenes from Anemurium (Cilicia)
Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Piseas from Aphrodisias (Caria)
Kandidianos from Aphrodisias (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Aurelius Serapion from Ephesos (Ionia)
Gaius Perelius Aurelius Alexandros from Thyateira (Lydia)
Gaius Perelius Aurelius Alexandros from Thyateira (Lydia)
Marcus Aurelius Kleanor son of Kleanor from Sparta (Lakonia)
(Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Septi]mius Au[r]elius S[.......] from Alexandria (Egypt)
Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius...) from Miletos (Ionia)
Claudius Apollonius from Smyrna (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Marcus Antonius Lollianus from Ephesos? (Ionia)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
([athlete]) from Epidauros? (Epidauria)
([athlete]) from Epidauros? (Epidauria)
([athlete]) from Epidauros? (Epidauria)
([wrestler]) from Rhodes? (Rhodes)
([wrestler]) from Rhodes? (Rhodes)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Philokrates (Sositimos) from Kamiros (Rhodes)
Hermogenes son of Daimenes from Antiochia?
Nikokles son of Aristokles from Taras? (Italy)
Aristomache from Erythrai (Ionia)
Aristomache from Erythrai (Ionia)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Timonax son of Dardanos from Ephesos (Ionia)
Archippos son of Kalliphanos from Mytilene (Lesbos)
Euagkritos son of Triax from Thebes (Boiotia)
Euagkritos son of Triax from Thebes (Boiotia)
([wrestler]) from (Phokis)
Herogeiton from Magnesia on the Meander (Ionia)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Mnasarchos? son of Theochrestos from Kyrene (Kyrenaika)
([athletes?]) from Athens? (Attica)
Archon son of Kleionos from Pella (Macedonia)
Damiskos from Messene (Messenia)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Kalliades
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Charmos son of Lykinos
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Narykidas son of Damaretos from Phigaleia (Arkadia)
Narykidas son of Damaretos from Phigaleia (Arkadia)
Narykidas son of Damaretos from Phigaleia (Arkadia)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Diophanes son of Empedion from Athens (Attica)
Antiochos from Lepreon (Arkadia)
Antiochos from Lepreon (Arkadia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
([athlete])
[Kritia]s? son of Kalaischros from Salamis? (Attica)
[Kritia]s? son of Kalaischros from Salamis? (Attica)
Strepsiadas from Thebes (Boiotia)
Polykles (Polychalkos) from Sparta (Lakonia)
Ephotion from Mainalos (Arkadia)
Herodotos son of Asopodoros from Thebes (Boiotia)
Kleitomachos from Aigina? (Achaia)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Xenophon son of Thessalos from Corinth (Corinthia)
Xenophon son of Thessalos from Corinth (Corinthia)
Kleandros son of Telesarchos from Aigina (Achaia)
Polyphantos son of Theophrades from Ioulis? (Keos)
Pronapes son of Pronapides from Athens (Attica)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Lampromachos
Epharmostos from Opous (Aetolia)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Melissos from Thebes (Boiotia)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Phylakidas from Aigina (Achaia)
Phylakidas from Aigina (Achaia)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Nikokles from Aigina? (Achaia)
([athlete]) from Aigina? (Achaia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)
Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)
Euthymenes from Aigina (Achaia)
Euthymenes from Aigina (Achaia)
([sons of]) son of Pheidolas from Corinth (Corinthia)
Xenokrates from Akragas (Sicily)
Eritimos from Corinth? (Corinthia)
Ptoiodoros from Corinth? (Corinthia)
Terpsias from Corinth? (Corinthia)
Kallikles from Aigina? (Achaia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Diophon son of Philo
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Leokreos son of Boles from Ioulis? (Keos)
Leokreos son of Boles from Ioulis? (Keos)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Kreontidas from Aigina? (Achaia)
Euanthes from Kyzikos (Mysia)
Nikasylos from Rhodes (Rhodes)
[...]es son of Thribon from Ioulis? (Keos)
[S]mikyl[i]nes son of Timarchos from Ioulis? (Keos)
Krinis son of Axileos from Ioulis? (Keos)
Kimon son of Kampos from Ioulis? (Keos)
Timodemos from Smyrna? (Ionia)
Timodemos from Smyrna? (Ionia)
Thrasyklos from Argos? (Argeia)
Antias from Argos? (Argeia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
([athlete]) from Corinth (Corinthia)
[...]aios Charikles from Laodikeia?
Teimokrates son of Ailianos from Prusa (Bithynia)
P(ublius) Octavius [...] from Corinth (Corinthia)
P(ublius) Aelius Alupianos from Perinthos (Thrace)
Pompeius Kleosthenes from Argos (Argeia)
Onasi[...] from Argos (Argeia)
L(ucius) Clodius Verus Faustinianus from Corinth (Corinthia)
L(ucius) Clodius Arredaios from Corinth (Corinthia)
Licinius Eucharistos from Corinth (Corinthia)
Diogenes Hiero[...] from Kaisareia Tralleis (Caria)
Gnaeus Cornelius Pulcher junior from Epidauros (Epidauria)
Gaius Clodius Philon from Corinth (Corinthia)
(Antinoeiton polis) from Antinooupolis (Egypt)
Aelius Dioskoros from Antinooupolis (Egypt)
([boxer]) from Alexandria?
([wrestler])
([pankratiatist]) from Stymphalos? (Arkadia)
([pentathlete])
([runner]) from Corinth (Corinthia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Ailianos from (Cyprus?)
Publius Aelius Ailianos from (Cyprus?)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
[Nik]asion son of Epigonos from Sparta? (Lakonia)
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Athenaios] son of [Ale]xandros from Rhamnous (Attica)
([encomiast])
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
([runner/pentathlete]) from (Asia)
([runner/pentathlete]) from (Asia)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
from Rhodes? (Rhodes)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Aristolas son of Eu[...] from Rhodes? (Rhodes)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)