Festival: Aktia in Nikopolis (Epeiros)

Record ID:23
Festival Name:Aktia
Festival Place: Nikopolis (Epeiros)
List of Participants:
Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Asklepiades Hermodoros from Alexandria (Egypt)
([athlete])
Neikomedes son of Neikomedes from Nikopolis (Epeiros)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Heras from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
([athlete])
([athlete])
([fluteplayer])
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Ailianos from (Cyprus?)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Pu(blius) Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
[...] Polykrates from Kibyra (Lycia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
([athlete])
Gaius Iulius Iulianus from Smyrna (Ionia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([boxer/wrestler]) from Ephesos? (Ionia)
([dolicheus]) from Kaisareia Tralleis (Caria)
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)