Festival: Severeia Philadelphia in Nikaia (Bithynia)

Record ID:268
Festival Name:Severeia Philadelphia
Festival Place: Nikaia (Bithynia)
List of Participants:
[...] Polykrates from Kibyra (Lycia)