Festival: Artemisia Sebasta in Hierokaisareia (Lydia)

Record ID:300
Festival Name:Artemisia Sebasta
Festival Place: Hierokaisareia (Lydia)
List of Participants:
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)