Festival: Nemea in Argos (Argeia)

Record ID:31
Festival Name:Nemea
Festival Place: Argos (Argeia)
List of Participants:
Akestorides son of Hermokreon from (Troas)
Euanoridas from Elis (Elis)
Kleoxenos from Alexandria (Egypt)
Lastratidas son of Paraballon from Elis (Elis)
Lastratidas son of Paraballon from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
([isthmionikes])
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Protogenes from Anemurium (Cilicia)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Publius Aelius Heliodoros from Kalykadnos (Cilicia)
Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Piseas from Aphrodisias (Caria)
Kandidianos from Aphrodisias (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Aurelius Serapion from Ephesos (Ionia)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Aristodamos son of Thrasis from Elis (Elis)
Aristodamos son of Thrasis from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Kleanor son of Kleanor from Sparta (Lakonia)
(Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Septi]mius Au[r]elius S[.......] from Alexandria (Egypt)
Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius...) from Miletos (Ionia)
Claudius Apollonius from Smyrna (Ionia)
Tiberius Julius Septimius Julianus from Smyrna (Ionia)
Menekrates son of Assyrios from Sillyon (Pamphylia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Bentidios Sota
Claudius Rufus Peisaios (Apollonius) son of Claudius Apollonius Smyrnaios from Smyrna (Ionia)
Marcus Aurelius Chrysippos from Alexandria?
Lucius Silikios Firmos Mandrogenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Titus Antonius Eutychianos from Pessinous (Galatia)
[Mar(kos) Au]relius [--]menos from Kos (Kos)
Marcus Aurelius Philosebastos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Alexandros from Kos (Kos)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Marcus Aurelius Demetrios from Hermopolis Magna (Egypt)
Titus Aelius Aurelius Metrodoros from Philadelphia (Lydia)
[...] Ulpius from Telmessos (Lycia)
([wrestler])
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Publius Aelius from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Apollonios
Marcus Antonius Lollianus from Ephesos? (Ionia)
Marcus Ulpius Domesticus from Ephesos (Ionia)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Hedea daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Xenothemis son of Kleostratos from Miletos (Ionia)
Agesarchos son of Haimostratos from Tritaia (Achaia)
Sosias daughter of Onasiph[...] from Messene? (Messenia)
from Rhodes? (Rhodes)
Onasiteles daughter of Onasistratos from Cedrea? (Caria)
Aristolas son of Eu[...] from Rhodes? (Rhodes)
from (Achaia)
from (Achaia)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)
Isidoros from Alexandria?
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
Pagkles son of Pagkles from Tenos? (Tenos)
Tiberius Claudius Nikanor from Seleukeia Pieria (Syria)
Marcus Ulpius Sokrates from Sparta? (Lakonia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Serapo[doros] from Melos? (Melos)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Quintus Marcius Titianos from Athens (Attica)
Quintus Marcius Straton from Athens (Attica)
Athenaios from Athens (Attica)
Tiberius Claudius Hermas son of Ision from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Tiberius Claudius Hermas son of Ision from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
([kitharistes]) from Kos? (Kos)
Epitherses son of Metrodoros from Erythrai (Ionia)
Moschos from Kolophon (Ionia)
Kleoxenos from Alexandria?
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Titus Domitius Prometheus from (Attica)
([athlete]) from Epidauros? (Epidauria)
([wrestler]) from Rhodes? (Rhodes)
Hermogenes son of Daimenes from Antiochia?
Nikon from Anthedon (Boiotia)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
([athlete])
([athlete])
([athlete])
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Timonax son of Dardanos from Ephesos (Ionia)
Archippos son of Kalliphanos from Mytilene (Lesbos)
Euagkritos son of Triax from Thebes (Boiotia)
Damiskos from Messene (Messenia)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Leon son of Leompedon from Ioulis? (Keos)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Antiochos from Lepreon (Arkadia)
Antiochos from Lepreon (Arkadia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
([fluteplayer])
([fluteplayer])
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
[Kritia]s? son of Kalaischros from Salamis? (Attica)
[Kritia]s? son of Kalaischros from Salamis? (Attica)
Polykles (Polychalkos) from Sparta (Lakonia)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Xenophon son of Thessalos from Corinth (Corinthia)
Kleandros son of Telesarchos from Aigina (Achaia)
Polyphantos son of Theophrades from Ioulis? (Keos)
Pronapes son of Pronapides from Athens (Attica)
Xenarkes from Sparta (Lakonia)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Argeios son of Pantheides from Ioulis? (Keos)
Liparion son of Liparos from Ioulis? (Keos)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Epharmostos from Opous (Aetolia)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Melissos from Thebes (Boiotia)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Phylakidas from Aigina (Achaia)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)
Euthymenes from Aigina (Achaia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Theandridai NN (family) from Aigina (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Kreontidas from Aigina? (Achaia)
Euanthes from Kyzikos (Mysia)
Nikasylos from Rhodes (Rhodes)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis?
Titus Aelius Aurelius Menandros from Aphrodisias (Caria)
Titus Aelius Aurelius Menandros from Aphrodisias (Caria)
Titus Aelius Aurelius Menandros from Aphrodisias (Caria)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Ailianos from (Cyprus?)
Publius Aelius Ailianos from (Cyprus?)
Publius Aelius Ailianos from (Cyprus?)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Athenaios] son of [Ale]xandros from Rhamnous (Attica)
Pu(blius) Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Aristides from Elis (Elis)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Gaius Aelius Themison son of Theodotos from Miletos (Ionia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Titus Flavius Asclep[i... from Miletos? (Ionia)
Titus Flavius Asclep[i... from Miletos? (Ionia)
Titus Flavius Asclep[i... from Miletos? (Ionia)
Agathos Daimon (Κάμηλος) from Alexandria (Egypt)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner/pentathlete]) from (Asia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([boxer/wrestler]) from Ephesos? (Ionia)
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)