Festival: Asklepeia Sotereia in Ankyra (Galatia)

Record ID:345
Festival Name:Asklepeia Sotereia
Festival Place: Ankyra (Galatia)
List of Participants:
K(...) Iulius Dionysios
K(...) Iulius Dionysios
K(...) Iulius Dionysios
Comment: Also known as 'Megala Asklepeia Sotereia'.