Festival: Koinon Beithynias in Nikaia (Bithynia)

Record ID:403
Festival Name:Koinon Beithynias
Festival Place: Nikaia (Bithynia)
List of Participants:
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)