Festival: Panathenaia in Athens (Attica)

Record ID:43
Festival Name:Panathenaia
Festival Place: Athens (Attica)
List of Participants:
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Septimius Aurelius Serapion from Alexandria (Egypt)
Ariston from Kos? (Kos)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
from (Achaia)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
([athlete])
([athlete])
Herogeiton from Magnesia on the Meander (Ionia)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Pronapes son of Pronapides from Athens (Attica)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Athenaios] son of [Ale]xandros from Rhamnous (Attica)
Pu(blius) Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Titus Flavius Metrobios from Iasos (Caria)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)