Festival: Augousteia Pythaia in Nikaia? (Bithynia)

Record ID:443
Festival Name:Augousteia Pythaia
Festival Place: Nikaia? (Bithynia)
List of Participants:
Gaius Perelius Aurelius Alexandros from Thyateira (Lydia)