Festival: Kentreiseia in Philippopolis (Thrace)

Record ID:477
Festival Name:Kentreiseia
Festival Place: Philippopolis (Thrace)
List of Participants:
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)