Festival: Severeia in Nikomedeia (Bithynia)

Record ID:479
Festival Name:Severeia
Festival Place: Nikomedeia (Bithynia)
List of Participants:
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)