Festival: Olympia in Olympia (Elis)

Record ID:5
Festival Name:Olympia
Festival Place: Olympia (Elis)
List of Participants:
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
([athlete]) from Messene (Messenia)
Arybbas son of Alketas from (Epirus)
Arybbas son of Alketas from (Epirus)
([athlete])
Demo[---]
Sodamas from Assos (Troas)
Damokrates son of Hagetor from Tenedos (Tenedos (Aegean Island))
Herakleides from Salamis (Cyprus)
([athlete]) from Argos? (Argeia)
([athlete]) from Argos? (Argeia)
([athlete]) from Argos? (Argeia)
([athlete]) from Argos? (Argeia)
Herakleitos from Samos (Samos)
Akestorides son of Hermokreon from (Troas)
Kapros son of Pythagoras from Elis (Elis)
Kapros son of Pythagoras from Elis (Elis)
Krates from Alexandria (Egypt)
Thrasonides son of Paianodoros from Elis (Elis)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
Paianios son of Damatrios from Elis (Elis)
Paianios son of Damatrios from Elis (Elis)
Dorotheos from Rhodes (Rhodes)
([unknown discipline]) from Nibis (Egypt)
Hagesidamos from Messene (Messenia)
Zopyros from Syracuse (Sicily)
Iolaidas from Argos (Argeia)
Pantarkes from Elis (Elis)
Emaution from Thelpousa (Arkadia)
Demetrios from Alexandria (Egypt)
Aratos son of Kleinias from Sikyon (Sykionia)
Gorgos son of Eukletos from Messene (Messenia)
Menestheus from Bargylia (Caria)
Pythokles from Sikyon (Sykionia)
Euanoridas from Elis (Elis)
Kleoxenos from Alexandria (Egypt)
Eraton from Opous? (Aetolia)
([pale])
Alkidas from Sparta (Lakonia)
Euryades from Sparta (Lakonia)
son of [...]phinos from Elis? (Elis)
[.....]s son of Taurinos from Elis (Elis)
Lastratidas son of Paraballon from Elis (Elis)
Simylos from Neapolis (Italy)
([pentathlon]) from Elis (Elis)
Xenophanes from Amphissa (Aetolia)
Hippokrates / Tlepolemos from (Thessaly)
Eikasios/Ikesios son of Lykinos from Kolophon (Ionia)
Belistiche from (Macedonia)
Belistiche from (Macedonia)
([synoris]) from (Thessaly)
M[..........] from Krannon (Thessaly)
Karteros from (Thessaly)
([hoplites])
Alexinikos from Elis (Elis)
Seleukos from (Macedonia)
Glaukon son of Eteokles from Athens (Attica)
Kratinos from Aigeira (Achaia)
Nikarchos son of Physsias from Elis (Elis)
Perigenes from Alexandria (Egypt)
Attalos son of Philetairos from Pergamon (Mysia)
Idaios (Nikator) from Kyrene (Kyrenaika)
Paraballon son of Lastratidas from Elis (Elis)
Ladas from Aigion (Achaia)
Philomelos from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Telemachos from Elis (Elis)
Eperastos son of Theogonos from Elis (Elis)
Philippos from (Arkadia)
Herodotos from Klazomenai (Ionia)
Antigonos from (Macedonia)
Antigonos from (Macedonia)
Tlasimachos from Ambrakia (Epirus)
Tlasimachos from Ambrakia (Epirus)
Pandion from (Thessaly)
Archidamos from Elis (Elis)
Myrkeus from Kleitor? (Arkadia)
[So]siades from Kaisareia Tralleis (Caria)
Antipatros from Miletos (Ionia)
Kallippos from Rhodes (Rhodes)
Amphiares from Sparta (Lakonia)
Timarchos from Mantinea (Achaia)
Pasichoros (Pas[.]cho[...]) from (Boeotia)
Eubalkes from Sparta (Lakonia)
Theochrestos II son of Mnasarchos? from Kyrene (Kyrenaika)
[----]s from Magnesia on the Meander (Ionia)
[----]s from Magnesia on the Meander (Ionia)
Hippomachos son of Moschion from Elis (Elis)
Timosthenes from Elis (Elis)
Keras from Argos (Argeia)
Lampos from Philippi (Thrace)
Kallon son of Harmodios from Elis (Elis)
Sophios from Messene (Messenia)
Leontiskos
Nikandros from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Andromenes from Corinth (Corinthia)
Theotimos son of Moschion from Elis (Elis)
Seleadas or Seleidas son of Alexandridas from Sparta (Lakonia)
Apollonides from Tegea (Arkadia)
Aristophon son of Lysinos from Athens (Attica)
Alexibios from Heraia (Arkadia)
Parmenion or Parmenides from Mytilene (Lesbos)
Choirilos from Elis (Elis)
Deinosthenes son of Deinosthenes from Sparta (Lakonia)
Damasias from Amphipolis (Macedonia)
Skaios son of Duris from Samos (Samos)
Pyttalos son of Lampis from Elis (Elis)
Hermesianax son of Goneos from Kolophon (Ionia)
Mikinas from Rhodes (Rhodes)
Demades son of Demeas from Athens (Attica)
Ageus son of Aristokles from Argos (Argeia)
Kliton from (Macedonia)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Kallippos from Athens (Attica)
Grylos from Chalkis (Euboia)
Akusilaos from Kyrene (Kyrenaika)
Boiotos from Sikyon (Sykionia)
Timotheos from Kaisareia Tralleis (Caria)
Damon from Delphi (Phokis)
Antipatros from (Epirus)
Diodoros / Hagnodoros from Sikyon? (Sikyonia)
Alkimos from Kyzikos (Mysia)
[.........]s son of Aigyptos from Elis (Elis)
Orthon from Syracuse (Sicily)
[.........]s son of K[----]
Amyntas son of Hellanikos from Eresos? (Lesbos)
Aristomenes from Rhodes (Rhodes)
Aristomenes from Rhodes (Rhodes)
Lysippos from Elis (Elis)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Leonidas from Rhodes (Rhodes)
Aristandros from Antissa (Lesbos)
Diallos son of Pollis from Smyrna (Ionia)
Demokritos from Megara (Megaris)
Onesikritos from Salamis? (Cyprus)
Hippostratos from Seleukeia Pieria (Syria)
Arkesilaos from Megalopolis (Arkadia)
Kleitostratos from Rhodes (Rhodes)
Agemachos from Kyzikos (Mysia)
Mikion from (Boiotia)
Phaidimos from Alexandreia (Troas)? (Troas)
Timon from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia)
Pyrrhias from (Aetolia)
Asklepiades from Sidon (Syria)
Sopatros from Argos (Argeia)
Lykomedes son of Aristodemos from Elis (Elis)
Skamandros from Alexandreia (Troas) (Troas)
Thaliarchos son of Soterichos from Elis (Elis)
Thaliarchos son of Soterichos from Elis (Elis)
Ariston from Thourioi (Italy)
Ariston from Thourioi (Italy)
[.......] son of [.......]s from Elis (Elis)
[.......]chos son of Nikodromos from Elis? (Elis)
Theodoros from Messene (Messenia)
Theodoros from Messene (Messenia)
[......]os son of Ag[......]
Agilochos son of Nikeas from Elis? (Elis)
Marion son of Marion from Alexandria (Egypt)
Marion son of Marion from Alexandria (Egypt)
Anthestion from Argos (Argeia)
Charops son of Telemachos from Elis (Elis)
Lamachos from Tauromenion (Sicily)
Menedemos son of Protos from Elis (Elis)
Andromachos from Ambrakia (Epirus)
Andreas from Sparta (Lakonia)
Diokles from Hypaipa (Lydia)
Kallippos from Elis (Elis)
Kletias from Elis (Elis)
Hellanikos from Elis (Elis)
Hellanikos from Elis (Elis)
Hegemon from Elis (Elis)
Aristolochos from Elis (Elis)
Kalas from Elis (Elis)
Soterichos from Elis (Elis)
Apollophanes from Kyparissia (Lakonia)
Sosigenes from (Asia)
Sphodrias from Sikyon (Sykionia)
Aristonymidas from Kos (Kos)
Hypsikles (Gaios Rhomaios?) from Sikyon (Sykionia)
Hekatomnos from Miletos? (Ionia)
Hekatomnos from Miletos? (Ionia)
Hekatomnos from Miletos? (Ionia)
Lasthenes son of Sophon from Elis (Elis)
son of [Phili?]stos from Elis (Elis)
Philonikos son of Philistos from Elis (Elis)
Dion from Kyparissia (Lakonia)
Epainetos from Argos (Argeia)
Theodota daughter of Antiphanes from Elis (Elis)
Philistos son of Antiphanes from Elis (Elis)
Timareta daughter of Philistos from Elis (Elis)
[Prax]agoras son of Leon from Elis (Elis)
[T]elemachos son of Leon from Elis (Elis)
Strogien son of Philistos from Elis (Elis)
Demostratos from Larisa (Thessaly)
Protophanes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Protophanes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Eudamos from Kos (Kos)
Aristodamos son of Aleximachos from Elis? (Elis)
Antigenes son of Iason from Elis (Elis)
([boxer])
Parmeniskos from Korkyra (Korfu)
Parmeniskos from Korkyra (Korfu)
[------]s son of Aristoteles
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)
Simmias from Seleukeia on the Tigris (Mesopotamia)
Nikodamos from Sparta (Lakonia)
Nikomachos from Philadelphia (Lydia)
Chrysogonos from Nikaia (Bithynia)
Chrysogonos from Nikaia (Bithynia)
Dionysios son of Seleukos
Dionysios son of Seleukos
Sokrates
Sokrates
Apollodoros son of Mnaseas from Samos (Samos)
Dionsyidoros son of Demetrios from Mylasa (Caria)
Aurelius Fronto son of Diophanes from Augusta Traiana (Thrace)
[---]r son of [---]r from Sparta (Lakonia)
Teleutias son of Nausikleides from Kamiros (Rhodes)
Polemon son of Nous from Laertes (Cilicia)
[---]obios from Delos? (Delos)
Atyanas son of Hippokrates from Adramyttion (Troas)
Hagesistratos son of Polykreon from Lindos (Rhodes)
Thymilos from Aspendos (Pamphylia)
Antisthenes son of Polystratos from Messene (Messenia)
from Miletos (Ionia)
Timarras? (Timasarchos)
Periandros son of Kypselos from Corinth (Corinthia)
Lykos? from Messene (Messenia)
Aurelius Toalios from Oinoanda? (Lycia)
Aurelius Toalios from Oinoanda? (Lycia)
Marcus Aurelius Pappos son of Onesimos from Myra (Lycia)
(A)ristarcho(s)
Anubion from (Egypt)
from Rhodes (Rhodes)
from Kroton (Italy)
from Rhodes (Rhodes)
Theodoros from Elis (Elis)
Philles from Elis (Elis)
Pherenikos from Elis (Elis)
Neolidas from Elis (Elis)
Neolidas from Elis (Elis)
Menalkes from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Hierokles from Nysa (Caria)
Kriannios from Elis (Elis)
Kleinomachos from Elis (Elis)
Klearetos from Elis (Elis)
Gorgas from Elis (Elis)
Gorgas from Elis (Elis)
Gorgas from Elis (Elis)
Gorgas from Elis (Elis)
Gorgas from Elis (Elis)
Gorgas from Elis (Elis)
Eualkidas from Elis (Elis)
Charinos from Elis (Elis)
Charinos from Elis (Elis)
Chaireas son of Chairemon from Sikyon (Sykionia)
Butas son of Polyneikes from Miletos (Ionia)
Brimias from Elis (Elis)
Aggeles from Chios (Chios)
Anauchidas son of Philys from Elis (Elis)
Anauchidas son of Philys from Elis (Elis)
Aischenes from Elis (Elis)
Aischenes from Elis (Elis)
Ainetos from Amyklai (Laconia)
Varazdat son of Anop from (Armenia)
Philymenos from Philadelphia (Lydia)
Dionysios from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Peius son of Sokrates from Daldis (Lydia)
([contestant]) son of [...]ates from Athens (Attica)
Tiberius Claudius Diodoros (Protes) from Hermopolis? (Egypt)
Publius Asklepiades from Corinth (Corinthia)
([unknown])
Aurelius Helix
Aurelius Helix
Plutarchos
Plutarchos
Aurelius Metrodoros from Kyzikos (Mysia)
[Tiberius Claudius?] Theopropos from Rhodes (Rhodes)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
son of Zosimos from Philadelphia (Lydia)
Kasia daughter of Marcus Vettulenus Laetus from Elis (Elis)
Demetrios from Chios (Chios)
Lucius Minicius Natalis son of Lucius Minicius Natalis from Rome (Italy)
Moschos? son of Moschos from Pergamon (Mysia)
Marcus son of Deidas from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Herakleides from Alexandria (Egypt)
Nikanor son of Sokles from Ephesos (Ionia)
Sarapion from Alexandria (Egypt)
Pratomelidas from Sparta (Lakonia)
Xenodamos from Antikyra (Phocis)
Publius Pompeius Eutyches from Philadelphia (Lydia)
Publius Pompeius Eutyches from Philadelphia (Lydia)
Kallippos Peisanos son of Marcus Antonius Alexion from Elis (Elis)
Tiberius Claudius Aphrodisios from Elis (Elis)
Publius Cornelius Ariston son of Eirenaios from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Ephesos (Ionia)
Hermogenes from Philadelphia (Lydia)
Tiberius Claudius Nero son of Tiberius Claudius Nero from Rome (Italy)
Polyxenos son of Apollophanes from Zakynthos (Ionia)
Heliodoros (Trosidamas?/Prosidamas?) from Alexandria (Egypt)
Heliodoros (Trosidamas?/Prosidamas?) from Alexandria (Egypt)
Satornilos (Gaius Terentius Satorneilos?) from Gortyn (Crete)
Epinikios (Kunas) from Kyzikos (Mysia)
Isodoros (Artemidoros) from Alexandria (Egypt)
Isodoros (Artemidoros) from Alexandria (Egypt)
Tiberius Claudius Iason Magnus (Libus) from Kyrene (Kyrenaika)
Heron from Alexandria (Egypt)
Eudaimon from Alexandria (Egypt)
Attikos from Sardis (Lydia)
Kranaos from Sikyon (Sykionia)
Didymos (Klideos) from Alexandria (Egypt)
Epidauros (Ammonios) from Alexandria (Egypt)
Loukas from Alexandria (Egypt)
Dionysios (Sameumys) from Alexandria (Egypt)
Dionysios (Sameumys) from Alexandria (Egypt)
Aristeas from Miletos (Ionia)
Isarion from Alexandria (Egypt)
Eustolos from Side (Pamphylia)
Kallistos from Side (Pamphylia)
Theonas (Smaragdos) from Alexandria (Egypt)
Stephanos from (Cappadocia)
Apollophanes (Papis) from Tarsos (Cilicia)
Straton from Alexandria (Egypt)
Theodotos? from Kyme (Aiolis)
Rhodon? from Kyme (Aiolis)
Polites from Keramos (Caria)
Polites from Keramos (Caria)
Polites from Keramos (Caria)
Tryphon from Philadelphia (Lydia)
Kallikles from Sidon (Syria)
Athenodoros from Aigion (Achaia)
Athenodoros from Aigion (Achaia)
Athenodoros from Aigion (Achaia)
Valerius from Mytilene (Lesbos)
Euboulidas from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Nikostratos son of Isodotos from Aigai (Cilicia)
Nikostratos son of Isodotos from Aigai (Cilicia)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Marcus Aurelius Asklepiades from Alexandria (Egypt)
Sarapion from Alexandria (Egypt)
Apollonios from Epidauros (Epidauria)
Hermogenes from Pergamon (Mysia)
Demetrios son of Demetrios from Salamis (Cyprus)
Demetrios son of Demetrios from Salamis (Cyprus)
Demetrios son of Demetrios from Salamis (Cyprus)
Damas from Kydonia (Crete)
Polemon from Petra?
Germanicus Caesar from Rome (Italy)
Aischines (Glaukias) from Miletos (Ionia)
Diophanes from Prusa (Bithynia)
Gnaeus Marcus from Rome (Italy)
Asiatikos from Halikarnassos (Caria)
Gnaeus Marcus from Rome (Italy)
Pammenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Archiadas son of Timolas from Elis (Elis)
Demaithidas son of Menippos from Elis (Elis)
Demaratos from Ephesos (Ionia)
Demaratos from Ephesos (Ionia)
Nikophon son of Tryphon from Miletos (Ionia)
Artemidoros from Thyateira (Lydia)
Sosander son of Sosander from Smyrna (Ionia)
Polyktor son of Damonikos from Elis (Elis)
Deidas from Arsinoe (Egypt)
Gerenos from Naukratis (Egypt)
Diophanes from (Aeolis)
Diodotos from Tyana (Cappadocia)
Auphidios from Patrai (Achaia)
Demosthenes from Miletos (Ionia)
Demosthenes from Miletos (Ionia)
Demosthenes from Miletos (Ionia)
Pythokles son of Aristarchos from Hermione (Hermionia)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)
Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)
Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)
Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)
Tiberius Claudius Nero Caesar son of Gnaius Domitius Ahenobarbus from Rome (Italy)
Tiberius Claudius Nero Caesar son of Gnaius Domitius Ahenobarbus from Rome (Italy)
Aurelius Ancharenos Phaidros son of Phaidros? from Ephesos (Ionia)
K[..]ktabenos son of Proklos from Ephesos (Ionia)
K[..]ktabenos son of Proklos from Ephesos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Protogenes from Anemurium (Cilicia)
Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Titus Flavius Archibios from Alexandria?
Piseas from Aphrodisias (Caria)
Kandidianos from Aphrodisias (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Aurelius Serapion from Ephesos (Ionia)
Gaius Perelius Aurelius Alexandros from Thyateira (Lydia)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Chairon from Pellene (Achaia)
Chairon from Pellene (Achaia)
Chairon from Pellene (Achaia)
Chairon from Pellene (Achaia)
Aristodamos son of Thrasis from Elis (Elis)
Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)
Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)
Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)
Tisandros son of Kleokritos from Naxos (Sicily)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Marcus Aurelius Kleanor son of Kleanor from Sparta (Lakonia)
(Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
(Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
(Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Septi]mius Au[r]elius S[.......] from Alexandria (Egypt)
Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius...) from Miletos (Ionia)
Claudius Apollonius from Smyrna (Ionia)
Tiberius Julius Septimius Julianus from Smyrna (Ionia)
Menekrates son of Assyrios from Sillyon (Pamphylia)
Bentidios Sota
Claudius Rufus Peisaios (Apollonius) son of Claudius Apollonius Smyrnaios from Smyrna (Ionia)
Marcus Aurelius Chrysippos from Alexandria?
Lucius Silikios Firmos Mandrogenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Marcus Aurelius Agathopous from Aigina (Achaia)
Marcus Aurelius Agathopous from Aigina (Achaia)
Titus Antonius Eutychianos from Pessinous (Galatia)
[Mar(kos) Au]relius [--]menos from Kos (Kos)
Marcus Aurelius Philosebastos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Alexandros from Kos (Kos)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
Kleitomachos son of Hermokrates from Thebes (Boiotia)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
Marcus Aurelius Demetrios from Hermopolis Magna (Egypt)
Titus Aelius Aurelius Metrodoros from Philadelphia (Lydia)
Titus Aelius Aurelius Apollonius from Tarsos (Cilicia)
Titus Aelius Aurelius Apollonius from Tarsos (Cilicia)
[...] Ulpius from Telmessos (Lycia)
([wrestler])
Marcus Iu<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
Publius Aelius from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Apollonios
Marcus Ulpius Domesticus from Ephesos (Ionia)
Marcus Antonius Lollianus from Ephesos? (Ionia)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Heras from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
Xenothemis son of Kleostratos from Miletos (Ionia)
Agesarchos son of Haimostratos from Tritaia (Achaia)
from (Achaia)
from (Achaia)
from (Achaia)
from (Achaia)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)
Isidoros from Alexandria?
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
Pagkles son of Pagkles from Tenos? (Tenos)
Tiberius Claudius Nikanor from Seleukeia Pieria (Syria)
Marcus Ulpius Sokrates from Sparta? (Lakonia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Serapo[doros] from Melos? (Melos)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Quintus Marcius Titianos from Athens (Attica)
Quintus Marcius Straton from Athens (Attica)
Athenaios from Athens (Attica)
Tiberius Claudius Hermas son of Ision from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Tiberius Claudius Hermas son of Ision from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
([kitharistes]) from Kos? (Kos)
Epitherses son of Metrodoros from Erythrai (Ionia)
Epitherses son of Metrodoros from Erythrai (Ionia)
Moschos from Kolophon (Ionia)
Kleoxenos from Alexandria?
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Herodoros from Megara (Megaris)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Titus Domitius Prometheus from (Attica)
([athlete]) from Epidauros? (Epidauria)
([wrestler]) from Rhodes? (Rhodes)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
Nikon from Anthedon (Boiotia)
([athlete])
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Archippos son of Kalliphanos from Mytilene (Lesbos)
Damiskos from Messene (Messenia)
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Narykidas son of Damaretos from Phigaleia (Arkadia)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Antiochos from Lepreon (Arkadia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
Polykles (Polychalkos) from Sparta (Lakonia)
Ephotion from Mainalos (Arkadia)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
Xenophon son of Thessalos from Corinth (Corinthia)
Xenophon son of Thessalos from Corinth (Corinthia)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Dandis from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Epharmostos from Opous (Aetolia)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
([sons of]) son of Pheidolas from Corinth (Corinthia)
([sons of]) son of Pheidolas from Corinth (Corinthia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Alkmeonidai NN (family) from Athens (Attica)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Milon son of Diotimos from Kroton (Italy)
Theandridai NN (family) from Aigina (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Euanthes from Kyzikos (Mysia)
Nikasylos from Rhodes (Rhodes)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia?
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
Pu(blius) Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Aristides from Elis (Elis)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Apollonios (Ῥάντης) from Alexandria (Egypt)
Apollonis (Heliodoros) from Alexandria (Egypt)
Antonius Asklepiades from Aizanoi (Phrygia)
Anoubion (Pheidos) from Alexandria (Egypt)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Alexandros from Alexandria?
Agathos Daimon (Κάμηλος) from Alexandria (Egypt)
(Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)
(Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)
(Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)
(Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)
(Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)
Aeithales from Alexandria
Achilleus from Alexandria
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
Rufus from (Egypt)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
[Demo]krates son of Demokrates from Magnesia on the Meander (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([boxer/wrestler]) from Ephesos? (Ionia)
([boxer/wrestler]) from Ephesos? (Ionia)
Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)
Apollonios from Alexandria (Egypt)
Ammonios from Alexandria (Egypt)
Alexandros from Alexandria (Egypt)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)