Festival: Aphrodisia in Aphrodisias (Caria)

Record ID:506
Festival Name:Aphrodisia
Festival Status:
isolympia
Festival Place: Aphrodisias (Caria)
List of Participants:
Titus Flavius [P]oll[is] son of Ariston? from Rhodes? (Rhodes)