Festival: Koina Asias in Laodikeia on the Lykos (Phrygia)

Record ID:510
Festival Name:Koina Asias
Festival Place: Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
List of Participants:
Aurelius Toalios from Oinoanda? (Lycia)
Photion Karpionos from Laodikeia?