Festival: Eleutheria in Larisa (Thessaly)

Record ID:529
Festival Name:Eleutheria
Festival Place: Larisa (Thessaly)
List of Participants:
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)