Festival: Antinoeios Hadrianeios Philadelphios Agon in Antinooupolis (Egypt)

Record ID:81
Festival Name:Antinoeios Hadrianeios Philadelphios Agon
Festival Place: Antinooupolis (Egypt)
List of Participants:
Aurelius Stephanos son of Achilleus from Oxyrhynchos (Egypt)