Festivals: 421 found

How to use the Festivals database

This list contains the names of all the festivals that are in the database. You can sort by the name of the festival, or the place name or region, or by any of the other columns.

In the search box (top left) you can type in any search string: e.g. a name or a part of a festival name, e.g., "Basileia", but also "leia", which should help you with fragmentary names.

The list contains only basic information, but if you click on an individual festival, you will be guided towards the record for this festival. There you will find all the information we have on each festival, including lists of athletes/performers who have won there. Soon registered used will be able to add their own comments.

For more complex searches we refer you to the Search Database facility.

Festival ID Name Place (Region) Status
524 ___
271 Kyrene (Kyrenaika)
527 Chios (Chios)
272 (Ionia)
275 Ephesos (Ionia)
276 Smyrna (Ionia)
277 Pergamon (Mysia)
281 Rome (Italy)
282 Nikomedeia (Bithynia)
283 Antiochia (on the Orontes) (Syria)
37 Sparta (Lakonia)
295 Kaisareia Tralleis (Caria)
296 Sardis (Lydia)
297 Epidauros (Epidauria)
299 Hierapolis? ()
301 Puteoli (Italy)
557 Chalkedon (Bithynia)
47 Mantinea (Achaia)
304 Athens (Attica)
305 Sikyon (Sykionia)
51 (Macedonia)
308 Phthiotis (Thessaly)
311 Argos (Argeia)
312 Marathon (Attica)
314 Pellene (Achaia)
59 Hermopolis? (Egypt) Hermoupolia
315 Eleusis (Attica)
571 Kaisareia (Cappadocia)
572 Side (Pamphylia)
318 (Arkadia)
63 (Bithynia)
319 Thebes (Boiotia)
320 (Boiotia)
65 Thebai (Egypt)
321 Aigina (Achaia)
322 Megara (Megaris)
358 Miletos (Ionia)
361 Rhodes (Rhodes)
400 Alexandria (Egypt)
401 Antiochia (on the Orontes) (Syria)
406 Patrai (Achaia)
407 Sparta? (Lakonia)
408 Chalkis ad Belum (Syria)
410 Larisa (Thessaly)
411 (Asia)
412 Antiochia? ()
414 Pellene (Achaia)
415 Tegea (Arkadia)
416 Phleious (Kleonaia)
422 Mainalos (Arkadia)
430 Sardis (Lydia)
431 Laodikeia? ()
433 Massalia (Gaul)
447 Neapolis (Italy)
448 Alexandria? ()
466 Thebes (Boiotia)
467 Philadelphia? ()
468 Thyateira (Lydia)
469 Mytilene (Lesbos)
472 Nikaia ()
217 Anazarbos (Cilicia)
219 Neapolis (Italy)
221 Puteoli (Italy)
223 Damascus (Syria)
225 Tarsos (Cilicia)
495 Thessalonike (Macedonia)
251 Sparta? (Lakonia)
507 Aphrodisias? ()
551 __ in Aphrodisias (Caria) Aphrodisias (Caria)
553 ?Aphrodeisiea Philemonea Aphrodisias (Caria)
518 (?) Mariana Ephesos (Ionia)
4 [---] ___
143 Adriana Olympia Smyrna (Ionia)
452 Adriana Olympia Ephesos (Ionia)
324 agon Alkathoou Megara (Megaris)
91 Agrippeia Kos (Kos)
548 Aionia Rome (Italy)
270 Aktia Neapolis (Italy)
23 Aktia Nikopolis (Epeiros)
33 Aktia Perinthos (Thrace)
294 Aktia ___
566 Aktia Nikopolis? (Epeiros)
579 Aktia Antiochia ()
483 Aktia Tyre (Syria)
561 Aktia ta Megala Nikopolis (Epeiros)
494 Aktia ta Megala ___
562 Aktia ta Megala Kaisarea Nikopolis (Epeiros)
565 Aktia? Nikopolis? (Epeiros)
574 Aktia? Nikopolis (Epeiros)
362 Aleaia ___
391 Alexandreia Smyrna (Ionia)
344 Alexandreia Pythia Ankyra (Galatia)
342 Amphiaraia Oropos (Attica)
2 Amphiaraia and Rhomaia Oropos (Attica)
371 Amphiaraia ta megala ___
377 Antigoneia ___
81 Antinoeios Hadrianeios Philadelphios Agon Antinooupolis (Egypt)
538 Antipatreia Xanthos (Lycia)
73 Antoninianos Heleios Leontios Isantonianos agon Leontopolis (Egypt) hieros + eiselastikos + ephebikos
550 Aphrodeisieia Adonea Aphrodisias (Caria)
552 Aphrodeisieia Philemonea Aphrodisias (Caria)
502 Aphrodisia Knidos (Caria) isolympia
506 Aphrodisia Aphrodisias (Caria) isolympia
87 apo synodou Aphrodisias (Caria)
582 Apolloneia, Asklepeia and Kaisarea Epidauros (Epidauria)
563 Apollonia Hierapolis ()
93 Apollonia Myndos (Caria)
137 Apollonia Hierapolis? ()
503 Apollonia Sidon (Syria)
147 Apollonia Pythia Hierapolis? ()
241 Apollonieia Myndos (Caria)
235 Archegesia Halikarnassos (Caria)
533 Artemidos Eretria (Euboia)
516 Artemisia Hypaipa (Lydia)
135 Artemisia Ephesos (Ionia)
456 Artemisia ___ eiselastikos
hieros
540 Artemisia Kommodeia Ephesos (Ionia)
300 Artemisia Sebasta Hierokaisareia (Lydia)
554 Asklepeia Ankyra (Galatia)
577 Asklepeia Epidauros? (Epidauria)
167 Asklepeia Pergamon (Mysia)
335 Asklepeia Pythia Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
345 Asklepeia Sotereia Ankyra (Galatia)
262 Asklepia Epidauros (Epidauria)
578 Asklepia Epidauros? (Epidauria)
581 Asklepia and Olympia Epidauros (Epidauria)
286 Asklepieia ___
380 Asklepieia Kos (Kos)
57 Asklepieia ta Megala Kos (Kos)
354 Athenas Promachou Rome (Italy)
486 Attalea Capitolia Aphrodisias (Caria)
45 Augousteia Pergamon (Mysia)
559 Augousteia Nikaia (Bithynia)
458 Augousteia ___
443 Augousteia Pythaia Nikaia? (Bithynia)
558 Augousteia Severeia Nikomedeia (Bithynia)
131 Balbillea Ephesos (Ionia)
61 Basileia Memphis (Egypt)
365 Basileia ___
424 Basileia (Macedonia)
425 Basileia Alexandria? ()
367 Basileia? ___
419 Basileia? (Euboia)
39 Capitolia Rome (Italy)
473 Chilietes Rome (Italy)
19 Chrysanthina Sardis (Lydia)
461 Chrysanthina ___
139 Deia Sebasta Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
437 Delia Delos (Delos)
392 Didymeia ___
145 Didymeia Miletos (Ionia)
395 Dieia Kaisareia Tralleis (Caria)
101 Dionysia Teos (Ionia)
381 Dioskouria ___
457 Diphileia Traianeia ___
95 Doreia Knidos (Caria)
3 Eleusinia Eleusis (Attica)
359 Eleusinia Athens (Attica)
369 Eleusinia ___
237 Eleusinia ta kai Kaisarea Kos (Kos)
564 Eleusinia? Tarentum (Italy)
529 Eleutheria Larisa (Thessaly)
372 Eleutheria ___
173 Eleutheria Plataiai (Boiotia)
125 Ephesea Ephesos (Ionia)
343 Epheseia Ephesos? (Ionia)
386 Epheseia ta megala Ephesos? (Ionia)
464 Epheseia ta megala Ephesos (Ionia)
511 Epineikia Ephesos (Ionia)
328 Epinikia Rome (Italy)
500 Erotideia Thespiai (Boiotia)
463 Eukratia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
115 Eukratous [agon] Antiochia (on the Orontes) (Syria)
509 Eumeneia Ephesos (Ionia)
111 Eurykleia Sparta (Lakonia)
266 Eusebeia Puteoli (Italy)
163 ex Argous aspis Argos (Argeia)
1 Great Amphiaraia Oropos (Attica) heorte
278 Hadrianeia ___
280 Hadrianeia Smyrna (Ionia)
27 Hadrianeia Ephesos (Ionia)
543 Hadrianeia Anazarbos (Cilicia)
35 Hadrianeia Athens (Attica)
119 Hadrianeia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
291 Hadrianeia Olympeia ___
555 Hadrianeion Antinoeion Bithynion-Klaudiopolis (Bithynia) hieros
556 Hadrianeion Herakleion Heraklea Pontica (Bythinia) isaktia
520 Hadriania Rome (Italy)
523 Hadriania Antinooupolis (Egypt)
333 Haleia Philadelphia (Lydia)
349 Haleia Rhodes? (Rhodes)
460 Haleia Rhodes (Rhodes)
489 Haleia ___
378 Halieia ___
181 Halieia Rhodes (Rhodes)
384 Halieia ta megala ___
385 Halieia ta mikra ___
229 Hekatesia Stratonikeia (Caria)
307 Hekatomboia Argos (Argeia)
421 Hekatomboia ___
364 Hekotonboia ___
426 Helieia ___
310 Helloteia Corinth (Corinthia)
531 Hemerasia Lousoi (Arkadia)
368 Heraia Argos? (Argeia)
179 Heraia Argos (Argeia)
488 Heraia ___
316 Heraia? Argos (Argeia)
542 Herakleia Tyre (Syria)
331 Herakleia Thebes (Boiotia)
99 Herakleia Iasos (Caria)
374 Herakleia ___
388 Herakleia Pergamon (Mysia)
446 Herakleia epinikia ___
417 Herakleia? Thebes (Boiotia)
546 Hermaia? Pheneos (Arkadia)
79 hieros eiselastikos oikoumenikos periporphyros isolympios Sidon (Syria)
77 hieros ephebikos isantonineios phil [...] agon Oxyrhynchos (Egypt) hieros
177 ho tithemenos agon hupo ton apo tes oikoumenes hieronikon kai stefaniton ___
393 Hyakintrophia Knidos (Caria)
309 Iolaia? Thebes (Boiotia)
323 Isthmia ___
195 Isthmia Corinth (Corinthia)
197 Isthmia Athens (Attica)
199 Isthmia Isthmia (Corinthia)
205 Isthmia Sikyon? (Sikyonia)
207 Isthmia Sikyon (Sykionia)
209 Isthmia (Bithynia)
317 Isthmia? Isthmia (Corinthia)
455 Isthmia? ___
534 Italika Romaia Sebasta Neapolis (Italy) isolympia
360 Kaisarea Sparta (Lakonia)
293 Kaisareia Chios? (Chios)
89 Kaisareia Limyra (Lycia)
97 Kaisareia Halikarnassos (Caria)
103 Kaisareia Sardis (Lydia)
105 Kaisareia Patrai (Achaia)
405 Kaisareia Corinth (Corinthia)
465 Kaisareia Isthmia (Corinthia)
227 Kaisareia Metropolis (Ionia)
239 Kaisareia Kos (Kos)
498 Kaisareia Tanagra (Boiotia)
504 Kaisareia Antiochia (on the Orontes) (Syria)
83 Kaisareia Isthmia Corinth (Corinthia)
75 Kapetolia Oxyrhynchos (Egypt) hieros
265 Kapitolia ___
477 Kentreiseia Philippopolis (Thrace)
233 Klaria Kolophon (Ionia)
567 Klaudeia Rhodes (Rhodes)
25 Koina Asias ___
348 Koina Asias Philadelphia (Lydia)
356 Koina Asias Ephesos (Ionia)
357 Koina Asias Pergamon (Mysia)
211 Koina Asias Sardis (Lydia)
213 Koina Asias Smyrna (Ionia)
510 Koina Asias Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
255 Koina Asias Balbillea Smyrna (Ionia)
432 koina Kretes Crete (Crete)
261 Koinon Asias Sardis (Lydia)
263 koinon Asias ___
274 Koinon Asias Smyrna (Ionia)
560 Koinon Asias Philadelphia (Lydia)
402 Koinon Asias Laodikeia? ()
165 Koinon Asias Kyzikos (Mysia)
245 Koinon Asias Pergamon (Mysia)
253 Koinon Asias Ephesos (Ionia)
273 Koinon Asias kai ton Eukratous ___
404 Koinon Asias kai ton Eukratous? ___
403 Koinon Beithynias Nikaia (Bithynia)
289 koinon Bithynias ___
480 Koinon Bithynias Nikomedeia (Bithynia)
257 Koinon Galatias ___
492 koinon Hellenon ___
569 Koinon Ionon ___
397 Koinon Kappadokias ___
450 koinon Kilikias Tarsos (Cilicia)
493 Koinon Kreton Crete (Crete)
259 Koinon Lykias Myra (Lycia)
398 Koinon Lykias ___
496 Koinon Magneton Demetrias (Thessaly)
568 Koinon Makedonias ___
471 Koinon Makedonias (Macedonia)
470 Koinon Pontou (Pontus)
396 Koinon Syrias ___
449 koinon Syrias Antiochia (on the Orontes) (Syria)
247 Koinon Syrias, Kilikias, Phoineikes Antiochia (on the Orontes) (Syria)
499 Koinon Thessalon Larisa (Thessaly)
539 Kommodeia Miletos (Ionia)
573 Kommodeios ___
487 Komodeia Olympia Smyrna (Ionia)
117 Komodeios Antiochia (on the Orontes) (Syria)
153 Korea Sardis (Lydia)
544 Kroneia Tlos (Lycia) ()
451 Kyzikon Olympia ___
155 Lakedaimona (Lakonia) chrematites
497 Lebadea Chalkis (Euboia)
423 Lenaia Athens (Attica)
264 Leonideia Sparta (Lakonia)
505 Letoia Kaisareia Kaunos (Caria) penteteric
537 Letoia Traianeia Hadrianeia Antoneia ___
532 Leukiou Mommiou (Mommieia) ___
399 Leukophryenea ___
379 Leukophryneia Magnesia? ()
313 Lykaia (Arkadia)
363 Lykaia ___
366 Lykaia? ___
549 Lysimachea Tatianea Aphrodisias (Caria)
157 Mantineia Mantinea (Achaia) chrematites
514 Mariana Isthmia Ephesos (Ionia)
442 Megala Asklepeia Pergamon? (Aeolis)
445 Megala Capitolia Rome (Italy)
528 Megala Kroneia Tlos (Lycia) ()
515 Megala Pythia Ephesos (Ionia)
517 Megala Pythia Marianeia Ephesos (Ionia)
444 Megala Sebasteia Mouseia Thespiai (Boiotia)
418 Minyeia? Orchomenos (Boiotia)
427 Naa ___
439 Naa Dodona (Epeiros)
536 Naia Dodona (Epeiros)
31 Nemea Argos (Argeia)
545 Nemea ___
491 Nemea Nemea (Kleonaia)
329 Nemea? Nemea (Kleonaia)
440 Nymphaia Apollonia ()
441 Nymphaia ___
512 Olympia Kaisareia Tralleis (Caria)
5 Olympia Olympia (Elis)
284 Olympia Smyrna (Ionia)
285 Olympia Kyzikos (Mysia)
541 Olympia Daphne - Antiochia (Syria)
337 Olympia Adana (Cilicia)
339 Olympia Tarsos (Cilicia)
340 Olympia Anazarbos (Cilicia)
121 Olympia Kaisareia Tralleis (Caria)
129 Olympia Ephesos (Ionia)
161 Olympia Athens (Attica)
169 Olympia Tarsos (Cilicia)
203 Olympia ___
474 Olympia Epidauros (Epidauria)
475 Olympia Beroia (Macedonia)
459 Olympia Asklepeia ___ eiselastikos
hieros
267 Olympia Asklepeia Komodeia Pergamon (Mysia)
462 Olympia Asklepeia Komodeia Sebasta koina Asias Pergamon (Mysia) oikoumenikos
eiselastikos
hieros
113 Olympia Komodeia Sparta (Lakonia)
341 Olympia? Olympia (Elis)
109 Ourania Sparta (Lakonia)
43 Panathenaia Athens (Attica)
387 Panathenaia Ilium (Troas)
409 Panathenaia Demetrias? (Thessaly)
454 Panathenaia ___
292 Panathenaia ta megala Athens (Attica)
355 Panathenaia? Athens (Attica)
436 Panathenaia? ___
133 Panhellenia Athens (Attica)
453 Panhellenia ___
327 Pauleia Smintheia Smintheion (Troas) isopythia
243 Pentaeterikos Alexandria? () hieros
485 Periporphyros Sidon (Syria)
383 Poseidania ___
420 Protesilia? Phylake (Thessaly)
370 Ptolemaia Athens (Attica)
429 Ptolemaia? Alexandria (Egypt)
508 Ptolemeia Ephesos (Ionia)
513 Pythia Kaisareia Tralleis (Caria)
522 Pythia Side (Pamphylia)
11 Pythia Delphi (Phokis)
525 Pythia Hierapolis (Phrygia)
526 Pythia Hierapolis (Phrygia)
302 Pythia Kirra (Phokis)
325 Pythia ___
336 Pythia (Troas)
346 Pythia Miletos (Ionia)
347 Pythia Magnesia on the Sipylos (Lydia)
351 Pythia Side? ()
352 Pythia Pergamon (Mysia)
353 Pythia Thessalonike (Macedonia)
375 Pythia Sikyon (Sykionia)
123 Pythia Kaisareia Tralleis (Caria)
413 Pythia Antiochia? ()
476 Pythia Philippopolis (Thrace)
482 Pythia Hierapolis? ()
570 Pythia? Thessalonike (Macedonia)
330 Pythia? Delphi (Phokis)
428 Rhieia ___
290 Rhomaia ___
334 Rhomaia Smyrna (Ionia)
438 Rhomaia Chalkis (Euboia)
193 Rhomaia Kos (Kos)
547 Rhomaia Letoia Xanthos (Lycia)
55 Rhomaia Sebasta Pergamon (Mysia)
484 Sebasmeia Damascus (Syria)
41 Sebasta Neapolis (Italy)
478 Sebasta Byzantion (Thrace)
175 Sebasta Rhomaia ta tithemena hupo tou koinoi tes Asias Pergamon (Mysia)
575 Sebasta? Neapolis? (Italy)
171 Sebasteia Athens (Attica)
338 Sebereia Hierapolis-Kastabala (Cilicia)
479 Severeia Nikomedeia (Bithynia)
481 Severeia Nikaia (Bithynia)
268 Severeia Philadelphia Nikaia (Bithynia)
287 Sipyleia Smyrna (Ionia)
389 Smintheia Alexandreia (Troas)
490 Smyrnaia ___
350 Soteria Delphi (Phokis)
376 Soteria ___
530 Sulleia Aigion (Achaia)
535 ta ... Orchomenos (Boiotia)
576 ta Megala oikoumenika Aktia ___
390 theia Panapolonieia Ephesos (Ionia)
231 Theogamia Nysa (Caria)
394 Theophaneia Chios (Chios)
373 Thermika ___
501 Tiberia ___
382 Tlapolemeia ___
298 ton Eukratous Antiochia (on the Orontes) (Syria)
149 Traianeia Pergamon (Mysia)
521 Traianeia Asklepeia Komodeia ___
332 Trophoneia Lebadeia (Boiotia)
269 Tyrimneia Thyateira (Lydia)
435 unknown Hermopolis? (Egypt)
215 Unknown festival Oxyrhynchos (Egypt)