Festival: Erotideia kai Kais[areia]/Mouseia kai Sebasteia in Thespiai (Boiotia)

Festival ID: 1416
Festival Name: Erotideia kai Kais[areia]/Mouseia kai Sebasteia
Festival Place: Thespiai (Boiotia)
List of Participants:
Athanias son of Euxenos