Festival: ___ in Damascus (Syria)

Record ID: 223
Festival Name:
Festival Place: Damascus (Syria)
List of Participants:
([dolicheus]) from Kaisareia Tralleis (Caria)