Festival: Nemea in Argos (Argeia)

Record ID: 31
Festival Name: Nemea
Festival Place: Argos (Argeia)
List of Participants:
Marcus Aurelius Ptolemaios from Argos (Argeia)
Akestorides son of Hermokreon from (Troas)
Euanoridas from Elis (Elis)
Kleoxenos from Alexandria (Egypt)
Lastratidas son of Paraballon from Elis (Elis)
Nikandros from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Epaphrodeitos from Tlos (Lycia) ()
Satyros son of Lysianax from Elis (Elis)
Aurelius Athenaios from Tyana (Cappadocia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Titus Flavius Archibios from Alexandria ()
Piseas from Aphrodisias (Caria)
Kandidianos from Aphrodisias (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Publius Aelius Aurelius Serapion from Ephesos (Ionia)
Menodoros Gnaeus from Athens (Attica)
Aristodamos son of Thrasis from Elis (Elis)
Marcus Aurelius Kleanor son of Kleanor from Sparta (Lakonia)
(Graus) from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Septi]mius Au[r]elius S[.......] from Alexandria (Egypt)
Gaius Aelius Granianos Phanias Artemidoros (Publius...) from Miletos (Ionia)
Gaius Ilius Aurelius Protogenes from Anemurium (Cilicia)
Claudius Apollonius from Smyrna (Ionia)
Tiberius Julius Septimius Julianus from Smyrna (Ionia)
Menekrates son of Assyrios from Sillyon (Pamphylia)
Gaius Iulius Bassos from Miletos (Ionia)
Bentidios Sota
Claudius Rufus Peisaios (Apollonius) son of Claudius Apollonius Smyrnaios from Smyrna (Ionia)
Marcus Aurelius Chrysippos from Alexandria? ()
Lucius Silikios Firmos Mandrogenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Titus Antonius Eutychianos from Pessinous (Galatia)
[Mar(kos) Au]relius [--]menos from Kos (Kos)
Marcus Aurelius Philosebastos from Ephesos (Ionia)
Marcus Aurelius Alexandros from Kos (Kos)
Publius Pompeius Eutyches (Nannaros) from Philadelphia (Lydia)
Mnasiboulos from Elateia (Phokis)
Marcus Aurelius Demetrios from Hermopolis Magna (Egypt)
Titus Aelius Aurelius Metrodoros from Philadelphia (Lydia)
[...] Ulpius from Telmessos (Lycia)
([wrestler])
Publius Aelius from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Marcus Ulpius Domesticus from Ephesos (Ionia)
Apollonios
Marcus Antonius Lollianus from Ephesos? (Ionia)
Isidoros from Alexandria? ()
[Titus?] Flavius Theodotos son of Noum[enios?]
Serapo[doros] from Melos? (Melos)
Marcus Flavius Antoninus from Hierapolis? (Phrygia)
Marcus Ulpius Sokrates from Sparta? (Lakonia)
Pankles son of Pankles from Tenos? (Tenos)
Tiberius Claudius Nikanor from Seleukeia Pieria (Syria)
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios from Iasos (Caria)
Tiberius Claudius Artemidoros from Kaisareia Tralleis (Caria)
Quintus Marcius Titianos from Athens (Attica)
Quintus Marcius Straton from Athens (Attica)
Athenaios from Athens (Attica)
Tiberius Claudius Hermas son of Ision from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
([kitharistes]) from Kos? (Kos)
Epitherses son of Metrodoros from Erythrai (Ionia)
Moschos from Kolophon (Ionia)
Kleoxenos from Alexandria? ()
Antenor son of Xenares from Miletos (Ionia)
Herodoros from Megara (Megaris)
Astyanax from Miletos (Ionia)
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)
Titus Domitius Prometheus from (Attica)
([athlete]) from Epidauros? (Epidauria)
([wrestler]) from Rhodes? (Rhodes)
Sosibios son of Dioskourides from Alexandria (Egypt)
Philinos son of Hegepolis from Kos (Kos)
Kallistratos son of Philothales from Sikyon? (Sikyonia)
Hermogenes son of Daimenes from Antiochia? ()
Nikon from Anthedon (Boiotia)
([athlete])
Pythagoras from Magnesia on the Meander (Ionia)
Timonax son of Dardanos from Ephesos (Ionia)
Archippos son of Kalliphanos from Mytilene (Lesbos)
Euagkritos son of Triax from Thebes (Boiotia)
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Damiskos from Messene (Messenia)
([athlete]) from Athens? (Attica)
Sostratos (Akrochersites) son of Sosistratos from Sikyon (Sykionia)
Prateas son of Aischylos from Argos? (Argeia)
Chilon / Cheilon son of Chilon / Cheilon from Patrai (Achaia)
Leon son of Leompedon from Ioulis? (Keos)
Dikon son of Kalimbrotos from Kaulonia (Italy)
Antiochos from Lepreon (Arkadia)
Promachos son of Dryon from Pellene (Achaia)
([fluteplayer])
Dorieus son of Diagoras from Rhodes (Rhodes)
[Kritia]s? son of Kalaischros from Salamis? (Attica)
Polykles (Polychalkos) from Sparta (Lakonia)
Titus Aelius Aureli<an>us Theodotos son of Rufus Philadelphos from Nikomedeia (Bithynia)
Ergoteles son of Philanor from Knossos (Crete)
([isthmionikes])
Xenophon son of Thessalos from Corinth (Corinthia)
Kleandros son of Telesarchos from Aigina (Achaia)
Polyphantos son of Theophrades from Ioulis? (Keos)
Pronapes son of Pronapides from Athens (Attica)
Xenarkes from Sparta (Lakonia)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Diagoras son of Damagetos from Rhodes (Rhodes)
Argeios son of Pantheides from Ioulis? (Keos)
Liparion son of Liparos from Ioulis? (Keos)
Theiaios son of Oulias from Argos (Argeia)
Dandis from Argos (Argeia)
Epharmostos from Opous (Aetolia)
Kallias son of Didymias from Athens (Attica)
Melissos from Thebes (Boiotia)
Theogenes son of Timoxenos from Thasos (Thasos)
Phylakidas from Aigina (Achaia)
Hagias son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Telemachos son of Aknonios from Pharsalos (Thessaly)
Dromeus from Stymphalos (Arkadia)
Agatha[...] from Sikyon (Sykionia)
Euthymenes from Aigina (Achaia)
Glaukos son of Demylos from Karystos (Euboia)
Nikolaidas from Corinth (Corinthia)
Timodemidai NN (family) from Acharnai (Attica)
Theandridai NN (family) from Aigina (Achaia)
Praxidamas from Aigina? (Achaia)
Kreontidas from Aigina? (Achaia)
Euanthes from Kyzikos (Mysia)
Nikasylos from Rhodes (Rhodes)
Titus Aelius Aurelius Menandros from Aphrodisias (Caria)
Titus Aelius Aurelius Maron from Kalykadnos (Cilicia)
Marcus Aurelius Hermagoras from Magnesia on the Sipylos (Lydia)
Agathopous son of Dionysios from Hierokaisareia (Lydia)
[M(arcus) A]urelius [Heras]? from Chios? (Chios)
Publius Aelius Heliodoros from Kalykadnos (Cilicia)
([athlete]) from Ephesos? (Ionia)
Publius Aelius Ailianos from (Cyprus?)
Publius Aelius Artemas from Laodikeia? ()
Marcus Tullius [...] from Apamea-Myrleia (Bithynia)
[Athenaios] son of [Ale]xandros from Rhamnous (Attica)
Aristides from Elis (Elis)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)
Publius Aelius Aristomachos from Magnesia on the Meander (Ionia)
Marcus Ju<s>tius Marcianus Rufus from Sinope (Pontus)
Gaius Aelius Themison son of Theodotos from Miletos (Ionia)
Marcus Ulpius Heliodoros son of Diodoros from Attaleia? (Pamphylia)
Titus Flavius Artemidoros son of Artemidoros from Adana (Cilicia)
Agathos Daimon (Κάμηλος) from Alexandria (Egypt)
Titus Flavius Asklep[i... from Miletos? (Ionia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
Diogenes son of Dionysios from Ephesos (Ionia)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)
Tiberius Claudius Patrobius from Antiochia (on the Orontes) (Syria)
Hedea daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
([runner/pentathlete]) from (Asia)
([runner]) from Ephesos? (Ionia)
([boxer]) from Ephesos? (Ionia)
Marcus Aurelius [...]lon from Ankyra (Galatia)
Marcus Aurelius Ptolemaeus from Argos (Argeia)
Marcus Aurelius Demostratos Damas from Sardis? ()
Leon son of Myonidos from Rhodes (Rhodes)
from Rhodes? (Rhodes)
from (Achaia)
Aurelius Phoibammon son of Posidonios from Hermopolis Magna (Egypt)
([pentathlete, runner, pankratiast]) from Kos (Kos)
([pentathlete]) from Ephesos? (Ionia)
Philippos Glykon son of Asklepiades from Pergamon (Mysia)
Xenothemis son of Kleostratos from Miletos (Ionia)
Agesarchos son of Haimostratos from Tritaia (Achaia)
Sosias daughter of Onasiph[...] from Messene? (Messenia)
Onasiteles daughter of Onasistratos from Cedrea? (Caria)
Aristolas son of Eu[...] from Rhodes? (Rhodes)
Damatrios son of Aristippos from Tegea? (Arkadia)