Festival: Kaisareia in Corinth (Corinthia)

Record ID: 405
Festival Name: Kaisareia
Festival Place: Corinth (Corinthia)
List of Participants:
Nikophanes from Thespiai (Boiotia)
L(ucius) Cornelius Corinthus from Corinth (Corinthia)