Festival: Severeia in Nikomedeia (Bithynia)

Record ID: 479
Festival Name: Severeia
Festival Place: Nikomedeia (Bithynia)
List of Participants:
Valerius Eklektos from Sinope (Pontus)