Festival: Koina Asias in Laodikeia on the Lykos (Phrygia)

Record ID: 510
Festival Name: Koina Asias
Festival Place: Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
List of Participants:
Aurelius Toalis from Oinoanda? (Lycia)
Photion Karpionos from Laodikeia? ()