Festival: Naia in Dodona (Epeiros)

Record ID: 536
Festival Name: Naia
Festival Place: Dodona (Epeiros)
List of Participants:
Publius Memmius Leon
Kleostratos son of Euhameros from Messene? (Messenia)