Festival: ___ in Hermopolis? (Egypt)

Record ID: 59
Festival Name:
Festival Status:
Hermoupolia
Festival Place: Hermopolis? (Egypt)
List of Participants:
Anatellon (Hermeinos) from Hermopolis? (Egypt)
Ammonios son of Tothees from Hermopolis? (Egypt)
Agathos Daimon from Hermopolis? (Egypt)
Agathos from Antinooupolis (Egypt)
Comment: Comment added May 30, 2017: Is Hermoupolia a status?