Festival: Kapetolia in Oxyrhynchos (Egypt)

Record ID: 75
Festival Name: Kapetolia
Festival Status:
hieros
Festival Place: Oxyrhynchos (Egypt)
List of Participants:
Aurelius Demetrios son of Diophanes from Hermopolis Magna (Egypt)
Aurelius Apollonios (Klaudianos) from Oxyrhynchos (Egypt)
Comment: P.Oxy 43, 4135: Kapetolia in Oxyrrynchos celebrated in 273-274