Discipline: salpistia?

Record ID:151
Discipline Name:salpistia?
List of athletes:
Diogenes Hiero[...] from Kaisareia Tralleis (Caria)
Patrokles son of Stratagos