Discipline: kitharoidia

Record ID:181
Discipline Name:kitharoidia
List of athletes:
Hedea daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
Lysandros from Thebes (Boiotia)