Discipline: pale

Record ID:213
Discipline Name:pale
List of athletes:
Philostratos son of Phokionos from Kyzikos (Mysia)
Aristeas from Stratonikeia (Caria)