Discipline: epikos poiesis

Record ID:246
Discipline Name:epikos poiesis
List of athletes:
Aristomache from Erythrai (Ionia)