Discipline: stadion

Record ID:271
Discipline Name:stadion
List of athletes:
Phayllos from Kroton (Italy)
Thymilos
Dionysios from Alexandria (Egypt)
Demetrios from Chios (Chios)
Aurelius
Heliodoros (Trosidamas?/Prosidamas?) from Alexandria (Egypt)
Satornilos (Gaius Terentius Satorneilos?) from Gortyn (Crete)
Epinikios (Kunas) from Kyzikos (Mysia)
Isodoros (Artemidoros) from Alexandria (Egypt)
Magnus (Libus) from Kyrene (Kyrenaika)
Heron from Alexandria (Egypt)
Eudaimon from Alexandria (Egypt)
Attikos from Sardis (Lydia)
Kranaos from Sikyon (Sykionia)
Didymos (Klideos) from Alexandria (Egypt)
Epidauros (Ammonios) from Alexandria (Egypt)
Loukas from Alexandria (Egypt)
Dionysios (Sameumys) from Alexandria (Egypt)
Aristeas from Miletos (Ionia)
Isarion from Alexandria (Egypt)
Eustolos from Side (Pamphylia)
Kallistos from Side (Pamphylia)
Theonas (Smaragdos) from Alexandria (Egypt)
Stephanos from (Cappadocia)
Apollophanes (Papis) from Tarsos (Cilicia)
Straton from Alexandria (Egypt)
Theodotos? from Kyme (Aiolis)
Rhodon? from Kyme (Aiolis)
Polites from Keramos (Caria)
Tryphon from Philadelphia (Lydia)
Kallikles from Sidon (Syria)
Athenodoros from Aigion (Achaia)
Valerius from Mytilene (Lesbos)
Euboulidas from Laodikeia on the Lykos (Phrygia)
Nikostratos son of Isodotos from Aigai (Cilicia)
Sarapion from Alexandria (Egypt)
Apollonios from Epidauros (Epidauria)
Hermogenes from Pergamon (Mysia)
Damas from Kydonia (Crete)
Polemon from Petra?
Aischines (Glaukias) from Miletos (Ionia)
Diophanes from Prusa (Bithynia)
Asiatikos from Halikarnassos (Caria)
Pammenes from Magnesia on the Meander (Ionia)
Demaratos from Ephesos (Ionia)
Artemidoros from Thyateira (Lydia)
Diophanes from (Aeolis)
Diodotos from Tyana (Cappadocia)
Auphidios from Patrai (Achaia)
Dionysia daughter of Hermesianax from Kaisareia Tralleis (Caria)
Publius Aelius Alkandridas son of Damokratidas from Sparta (Lakonia)
Oligaithidai NN (family) from Corinth (Corinthia)
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)