Discipline: hypokrisis

Record ID:276
Discipline Name:hypokrisis
List of athletes:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)