Discipline: apo tou tropaiou dromos

Record ID:279
Discipline Name:apo tou tropaiou dromos
List of athletes:
Titus Flavius Hermogenes (Hippos) son of Apollonios from Xanthos (Lycia)