Discipline:

Record ID: 287
Discipline Name:
List of athletes:
Straton or Stratonikos son of Korrhagos from Alexandria (Egypt)