Discipline: hegemon chorou

Record ID:292
Discipline Name:hegemon chorou
List of athletes:
Pythokles son of Aristarchos from Hermione (Hermionia)