Discipline: synoris

Record ID:299
Discipline Name:synoris
List of athletes:
Teleutias son of Nausikleides from Kamiros (Rhodes)