Discipline:

Record ID: 305
Discipline Name:
List of athletes:
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)