Discipline:

Record ID:305
Discipline Name:
List of athletes:
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)