Discipline: stadion thygateras bouleuton

Record ID:307
Discipline Name:stadion thygateras bouleuton
List of athletes:
from Neapolis ? (Italy)
Seia Spes daughter of Seius Liberalis from Neapolis (Italy)