Discipline:

Record ID:311
Discipline Name:
List of athletes:
Nikandros from Elis (Elis)
Nikokles son of Nikatas from Akriai (Lakonia)