Discipline: harma teleion

Record ID:314
Discipline Name:harma teleion
List of athletes:
Damonax son of Kleukrates from Rhodes (Rhodes)
son of [Phili?]stos from Elis (Elis)