Discipline: harma teleion

Record ID:37
Discipline Name:harma teleion
List of athletes:
Nikagoras son of Nikon from Lindos? (Rhodes)
Herakleitos son of Diodoros from Samos? (Samos)