Discipline: synoridi polikei

Discipline ID: 1098
Discipline Name: synoridi polikei
List of athletes:
Dionysios son of Zopyros from Oropos (Boiotia)