Discipline: synoridi teleiai

Discipline ID: 1100
Discipline Name: synoridi teleiai
List of athletes:
[---]ios son of Aph[---]