Discipline: enkomion eis to theon katalogaden

Discipline ID: 1141
Discipline Name: enkomion eis to theon katalogaden
List of athletes:
Demetrios son of Aphrodisios from Chalkis (Euboia)