Discipline: enkomiou epikou

Discipline ID: 1142
Discipline Name: enkomiou epikou
List of athletes:
Olympion son of Zenon from Chalkis (Euboia)