Discipline: epon hieros

Discipline ID: 1144
Discipline Name: epon hieros
List of athletes:
Biottos son of Menelaos from Chalkis (Euboia)