Discipline: hopliteia apo tou tropaiou

Discipline ID: 1211
Discipline Name: hopliteia apo tou tropaiou
List of athletes:
Olympichos son of Aristides from Thebes (Boiotia)